سرتاسر دشت خاوران [یادداشت]

درخواست حذف این مطلب

منسوب است به ابوسعید که:

سرتاسرِ دشتِ خاوران سنگی نیست

کز خونِ دل و دیده در او رنگی نیست


آشکارا تکیه یِ بیت و جانِ شاعر در واژه یِ «خاوران» است.

می توانست بگوید مثلاً سرتاسرِ این دشت دگر سنگی نیست

اما زاری آن قدر بلند است که از جداره هایِ انتزاع -انتزاعِ ترک خورده- می زند بیرون.