x [یادداشت]

درخواست حذف این مطلب

چیزی که همیشه و برایِ همه وجود دارد. همه با آن درگیر و مواجه اند اما هیچ به آن آگاه نیست و هیچ دو نفری درباره یِ آن حرف نمی زنند. چراکه ذاتِ آن پنهان بودن و پنهان ماندن است. برایِ گرم ماندن وفعال بودن باید همیشه پنهان بماند: نامِ این چیز را x می گذارم.


وقتی که x شروع می کند به آشکار شدن. و این آشکار شدن به صورتِ دسته جمعی، ناگهانی و در تمامِ افرادِ جامعه اتفاق بیفتد.

آن وقت x به شکلِ هولناکی آشکار و سرد می شود.

و این آگاهیِ اجتماعی و همگانی به x دقیقاً شبیه به کشف و شهودی ست که مردگان در روزهایِ آ ِ زندگیِ خود از آن برخوردار می شوند. سرمایِ مرگ، گرمایِ x را به خود جذب می کند و نتیجه یِ آن پدیدار شدنِ x است.

و نتیجه یِ این آگاهیِ همگانی، مرگی دسته جمعی و قریب الوقوع خواهد بود.